Política de privacitat

 

L'informem que les dades personals que ens proporcioni, s'inclouran en el Fitxer de Personal del qual és responsable la FUNDACIÓ PRIVADA SANT ANDREU DE CASTELLCIR - Residència La Ginesta (en endavant, l'Entitat) i que ha estat degudament inscrit en el registre de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les dades que ens enviï només seran utilitzades per contactar amb vosté i atendre la seva consulta, i en cap cas seran compartides amb tercers.

En el cas que ens enviï el seu CV, les seves dades es tractaran exclusivament amb la finalitat de decidir sobre la seva acceptació com a candidat, així com, si s'escau, gestionar la seva potencial participació en els nostres processos de selecció, durant el temps de conservació del seu currículum.

El seu currículum serà conservat, per als fins previstos, durant el termini aproximat d'un any, transcorregut el qual es procedirà a la seva destrucció.

Transcorregut aquest termini i si desitja continuar participant en els nostres processos de selecció, haurà de remetre'ns novament el seu currículum.

Entenem que ens garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte en un altre cas. Si les dades aportades pertanyessin a un tercer, haurà d'haver informat a aquest tercer i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a l'entitat per als fins assenyalats.

Vosté podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit amb la ref.: "Proteccio de dades", acompnanyant còpia del DNI, en el qual es concreti la sol·licitud dirigida a la Sra. Patrícia Cendròs Ramírez (Direcció) o al Sr. Iván Sánchez (RRHH), amb adreça a carrer de la Llum 3-9, 08183 de Castellcir.

 

Residència La Ginesta

Carrer de la Llum, 3-9
08183 Castellcir
Barcelona
Tel. 938 62 47 50
recepcio@fsac.cat